Možnosti dopravy

Využijte dopravu nářadí po Praze ZDARMA

 • Nájem na 4 dny a více - zdarma
 • Nájem do 4 dnů - paušál za cestu 150,- Kč (vč. DPH), resp. 350,- pro dopravník a vibrační válec
 • Mimo Prahu - 10 Kč/km (vč. DPH)
 • Netýká se rámového lešení

Obchodní podmínky

Kauce

 1. Kauce složená při podpisu této smlouvy bude vrácena nájemci oproti vrácení předmětu nájmu a jejího příslušenství bez závad a včas. V případě vzniku jakýchkoli finančních nároků pronajímatele vůči nájemci na základě této smlouvy v souvislosti s jejím plněním či porušením je pronajímatel oprávněn tyto splatné nároky započíst vůči nároku nájemce na vrácení kauce, nájemci je pak povinen vrátit zbývající část kauce.

Podmínky smlouvy

 1. Pronajímatel současně zapůjčil nájemci spotřební materiál, který je určen k použití společně s předmětem nájmu. Jeho cena není zahrnuta v půjčovném. Nájemce potvrzuje předání spotřebního materiálu, a to, že je bez opotřebení a vad. V případě, že nájemce tento spotřební materiál spotřebuje nebo jej z jiného důvodu pronajímateli nevrátí po skončení nájmu předmětu nájmu nepoužitý, uhradí nájemce pronajímateli jeho prodejní cenu specifikovanou v bodu 3. této smlouvy.
 2. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu po dobu sjednanou v čl. 1. této smlouvy. V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu pronajímateli ke dni skončení nájemního vztahu, vzniká mu povinnost uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z prodejní ceny předmětu nájmu za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu bez ohledu na zavinění. Vedle toho má nájemce povinnost uhradit pronajímateli bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním předmětu nájmu ve výši sjednaného půjčovného a náhradu škody.
 3. Uzavřením této smlouvy vzniká nájemci právo užívat předmět nájmu po dobu sjednaného nájmu uvedenou v čl. 1. této smlouvy. Nájemce není oprávněn předmět nájmu a jeho příslušenství prodat, pronajmout či zapůjčit třetí osobě nebo je zatížit. Nájemce je povinen zabezpečit a chránit předmět nájmu před poškozením, ztrátou a případným odcizením. Nájemce odpovídá za ztrátu, zničení, jakož i poškození předmětu nájmu a jeho opotřebení, s výjimkou běžného opotřebení, vzniklého v souladu s řádným užíváním. Nájemce se zavazuje, že v případě ztráty nebo zničení předmětu nájmu, uhradí hodnotu předmětu nájmu ve výši pořizovací ceny uvedené v článku 1. této smlouvy. V případě poškození předmětu nájmu nájemce uhradí v plné výši náklady na opravu.
 4. Nájemce je povinen pronajímateli oznámit poškození, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu nebo jeho části bez zbytečného odkladu. V případě ztráty nebo zcizení předmětu nájmu je nájemce rovněž povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně Policii České republiky. Do doby oznámení ztráty je nájemce povinen platit pronajímateli půjčovné. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli v případě ztráty nebo odcizení předmětu nájmu bez ohledu na zavinění smluvní pokutu ve výši 10% z pořizovací ceny předmětu nájmu uvedené v čl. 1. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost nájemce uhradit náhradu škody.
 5. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní, včetně příslušenství, nahlásit závady, které se na nich vyskytly, včetně vad skrytých. Nedodržení tohoto ustanovení ze strany nájemce opravňuje pronajímatele k vyúčtování nákladů za vyčištění, které se obvykle pohybují od 200,- do 1.000,- Kč bez DPH.
 6. Nájemce potvrzuje, že je odborně a zdravotně způsobilý k užívání předmětu nájmu, že byl seznámen s obsluhou a s údržbou předmětu nájmu i s bezpečnostními pravidly při práci s ním a je povinen jej užívat v souladu s těmito pokyny a v souladu s předanou dokumentací. V případě, že předmět nájmu budou používat pracovníci nájemce, nájemce prohlašuje, že má pracovníky odborně a zdravotně způsobilé předmět nájmu obsluhovat a že je proškolí o užívání předmětu nájmu nejméně v rozsahu, v jakém byl poučen pronajímatelem, a že je seznámí s obsahem předané dokumentace k předmětu nájmu. Nájemce prohlašuje, že převzal předmět nájmu kompletní, v provozuschopném stavu a bez vad. Dále potvrzuje, že byl předmět nájmu před nájemcem vyzkoušen.
 7. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli půjčovné dle této smlouvy nejpozději při vrácení předmětu nájmu ve sjednaný den skončení nájmu. Za každý den prodlení s platbou půjčovného přísluší pronajímateli bez ohledu na zavinění smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky denně. Vedle toho je nájemce povinen zaplatit pronajímateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky a případnou náhradu škody.
 8. Na zajištění povinností nájemce vyplývajících z této smlouvy (například v souvislosti se ztrátou, zničením, poškozením, nadměrným opotřebením předmětu nájmu či v souvislosti s úhradou spotřebního materiálu dle čl. 2 této smlouvy) skládá nájemce do rukou pronajímatele částku kauce (peněžitou jistotu) ve výši uvedené v článku 1. této smlouvy. Tato kauce bude vrácena v plné výši nájemci při vrácení předmětu nájmu v dohodnuté době a bez závad a v souladu s touto smlouvou a za předpokladu, že bude zároveň včas nájemcem pronajímateli uhrazeno půjčovné dle čl. 1 této smlouvy a že bude uhrazen spotřební materiál v souladu s čl. 2 této smlouvy. Jinak je pronajímatel oprávněn kauci započíst na případné své finanční nároky vůči nájemci z této smlouvy. Nepostačí-li složená kauce na úhradu veškerých nároků vzešlých ze smluvního vztahu, zavazuje se nájemce uhradit pronajímateli dlužnou částku do tří dnů ode dne, kdy bylo nájemci vyúčtování předáno.
 9. Pronajímatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, neužívá-Ii nájemce předmět nájmu řádně podle smlouvy. Pronajímatel je oprávněn vypovědět smlouvu rovněž v případě, že pronajímateli vzniká nebo hrozí škoda tím, jak nájemce užívá předmět nájmu nebo trpí-li užívání předmětu nájmu takovým způsobem, že pronajímateli vzniká nebo hrozí škoda. Smlouva zaniká dnem následujícím po doručení výpovědi nájemci, nejpozději však pátý den od odeslání výpovědi na adresu nájemce uvedenou v záhlaví smlouvy.